+
Our Lady Chapel
Cappella della Santa Vergine
Chapelle Notre-Dame
Capilla de Nuestra Señora
Capela de Nossa Senhora
Unsere Damenkapelle

Home  | Chapel - Cappella - Chapelle - Capilla | Spir. Visit H. Sac. - Lectio Divina | Profession of Faith - Credo | Gospel - Vengelo - Evangile | Holy Scripture Passages | Reflexions - Riflessioni | Via Crucis | Rosary - Rosario - Rosaire | Silentium | . | . | . | . | Tempus Ecclesiae | Saints - Santi | Our Lady Chapel | Links | Contacts
SANCTA MARIA
MATER DEI
Αγία Μαρία, Θεοτόκος
                             


Χαίρε Μαρία, κεχαριτωμένη, ο Κύριος μετά Σου
Ἁγία Μαρία, Θεοτόκε, πρέσϐευε ὑπέρ ἡμῶν
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.


Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen

Ave, o Maria, piena di grazia; il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous; vous êtes bénie entre toutes les femmes; et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

Dios te salve, María, llena eres de gracia; el Señor es contigo; bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria , Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.

Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade; der Herr ist mit dir; du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen.
"Minha alma engrandece ao Senhor
e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador,
pois atentou para a humildade da sua serva.
De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada,
pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor;
santo é o seu nome.
A sua misericórdia estende-se aos que o temem,
de geração em geração.
Ele realizou poderosos feitos com seu braço;
dispersou os que são soberbos
no mais íntimo dos seus corações.
Derrubou governantes dos seus tronos,
mas exaltou os humildes.
Encheu de coisas boas os famintos,
mas despediu de mãos vazias os ricos.
Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia
para com Abraão e seus descendentes para sempre,
como dissera aos nossos antepassados".
"Meine Seele erhebt den Herrn,
und mein Geist hat frohlockt in Gott, meinem Heiland.
Denn er hat hingeblickt auf die Niedrigkeit seiner Magd;
denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter.
Denn Großes hat der Mächtige an mir getan,
und heilig ist sein Name.
Und seine Barmherzigkeit ist von Geschlecht zu Geschlecht
über die, welche ihn fürchten.
Er hat Macht geübt mit seinem Arm;
er hat zerstreut, die in der Gesinnung
ihres Herzens hochmütig sind.
Er hat Mächtige von Thronen hinabgestoßen
und Niedrige erhöht.
Hungrige hat er mit Gütern erfüllt
und Reiche leer fortgeschickt.
Er hat sich Israels, seines Knechtes, angenommen, daß er gedenke der Barmherzigkeit
- wie er zu unseren Vätern geredet hat -
gegenüber Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit.
Mi alma glorifica al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí.
¡Santo es su nombre!
De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen.
Hizo proezas con su brazo; desbarató las intrigas de los soberbios.*
De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes.
A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió con las manos vacías.
Acudió en ayuda de su siervo Israel y, cumpliendo su promesa a nuestros padres,
mostró* su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre.


AB EVANGELIO SECUNDUM LUCAM
(1: 46 - 55)
"My soul glorifies the Lord
and my spirit rejoices in God my Savior,
for he has been mindful
of the humble state of his servant.
From now on all generations will call me blessed,
for the Mighty One has done great things for me--
holy is his name.
His mercy extends to those who fear him,
from generation to generation.
He has performed mighty deeds with his arm;
he has scattered those who are proud in their inmost thoughts.
He has brought down rulers from their thrones
but has lifted up the humble.
He has filled the hungry with good things
but has sent the rich away empty.
He has helped his servant Israel,
remembering to be merciful
to Abraham and his descendants forever,
even as he said to our fathers."

L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre».

Mon âme exalte le Seigneur,
Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante.
Car voici, désormais toutes les générations me diront bienheureuse,
Parce que le Tout Puissant a fait pour moi de grandes choses.
Son nom est saint,
Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge
Sur ceux qui le craignent.
Il a déployé la force de son bras;
Il a dispersé ceux qui avaient dans le coeur des pensées orgueilleuses.
Il a renversé les puissants de leurs trônes,
Et il a élevé les humbles.
Il a rassasié de biens les affamés,
Et il a renvoyé les riches à vide.
Il a secouru Israël, son serviteur,
Et il s'est souvenu de sa miséricorde, -
Comme il l'avait dit à nos pères,
-Envers Abraham et sa postérité pour toujours.


ANGELUS

                                                                                   

(click on the Flags)V. Angelus Domini nuntiavit Mariae;
R. Et concepit de Spiritu Sancto
Ave Maria,

V. Ecce Ancilla Domini,
R. Fiat mihi secundum verbum Tuum
Ave Maria

V. Et Verbum caro factum est,
R. Et habitavit in nobis.
Ave Maria


V. Ora pro nobis, sancta Dei Genetrix,

R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.


Oremus

Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus nostris
infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii Tui
Incarnationem cognovimus, per passionem eius
et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
V. The angel of the Lord declared unto Mary,
R. And she conceived of the Holy Spirit.
Hail Mary...

V. Behold the handmaid of the Lord,
R. Be it done unto me according to Thy word.
Hail Mary...

V. And the Word was made flesh,
R. And dwelt among us.
Hail Mary...


V. Pray for us, O Holy Mother of God,
R. That we may be made worthy of the promises of Christ.

Let us pray.
Pour forth, we beseech Thee, O Lord, Thy grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, Your Son, was made known by the message of an angel, may by His passion and cross be brought to the glory of His resurrection, through the same Christ our Lord.
R. AmenL'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave o Maria.

Ecco io sono la serva Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave o Maria

E il verbo di Dio si è fatto uomo
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave o Maria.


Prega per noi Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.Amen.

Preghiamo
Infondi nel nostro spirito la tua grazia o Padre; tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua Croce giudaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.Amen


"L'ange du Seigneur porta l'annonce à Marie:"
"-Et elle conçut du Saint Esprit."
Je vous salue, Marie...

"Voici la servante du Seigneur."
"- Qu'il me soit fait selon ta Parole."
Je vous salue, Marie...

"Et le Verbe s'est fait chair."
"-Et il a habité parmi nous.
Je vous salue, Marie...


"Priez pour nous, sainte Mère de Dieu."
"-Afin que nous soyons rendu digne des promesses du Christ."

"Prions le Seigneur.
Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande en nos coeurs: Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé, conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection.
Par Jésus, le Christ, Notre Seigneur. Amen."


El ángel del Señor anunció a Maria
y concibió por obra del Espíritu Santo.
Dios te Salve Maria etc...

He aquí la esclava del Señor;
hágase en mi segun tu palabra.
Dios te Salve Maria etc....

Y el Verbo se encarnó
y habitó entre nosotros.
Dios te Salve Maria etc....


Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.
Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amen.

Oremos
Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, a fin de que, habiendo conocido por el anuncio del angel la encarnación de tu hijo, por los méritos de su pasión y de su cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Os lo pedimos por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén
O Anjo do Senhor anunciou a Maria
R: E ela concebeu do Espírito Santo.
Eis aqui a serva do Senhor
R: Faça-se em mim segundo a vossa palavra.
E o Verbo divino se fez carne
R: E habitou entre nós.

Rogai por nós Santa Mãe de Deus
R: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo.

Oremos: Infundi, Senhor, nós vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do Anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na Cruz, sejamos conduzidos à Glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém.

V. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft
A. und sie empfing vom Heiligen Geist.
Gegrüßet seist du, Maria,...
V. Maria sprach: Siehe, ich bin die Magd des Herrn;
A. mir geschehe nach deinem Wort.
Gegrüßet seist du, Maria,...
V. Und das Wort ist Fleisch geworden
A. und hat unter uns gewohnt.
Gegrüßet seist du, Maria,...


V. Bitte für uns, heilige Gottesmutter, A. damit wir würdig werden der Verheißung Christi.

V. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Führe uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn.
A. Amen.


ROSARIUM VIRGINIS MARIAE


+
Click to
ROSARY – ROSARIO
ROSAIRE - ROSENKRANZ


<
Click here, if you desire your prayer to the Blessed Virgin
have to be deposited in the Massabielle grotto in Lourdes

Clicca qui, se desideri che una tua preghiera alla S. Vergine
venga depositata nella grotta di Massabielle a Lourdes

Clique ici, si tu désire que ta prière à la S. Vierge
soit déposée dans la grotte de Massabielle à Lourdes

Click aquí, si deseas que una tu oración a la S. Virgen
sea depositada en el gruta de Massabielle a Lourdes

Click aqui, se você deseja que a sua oração à Santa Virgem
tenha que ser depositada na gruta de Massabielle em Lourdes

Klickt hier, wenn du wünschst daß dein Gebet am Heiligen Jungfrau
wäre in der Grotte von Massabielle in Lourdes eingeworfen

<
Click here, if you desire your prayer to the Blessed Virgin
have to be deposited in Fatima shrine (Portugal)

Clicca qui, se desideri che una tua preghiera alla S. Vergine
venga depositata nel santuario di Fatima (Portugal)

Clique ici, si tu désire que ta prière à la S. Vierge
soit déposée dans la sanctuaire de Fatima (Portugal)

Click aquí, si deseas que una tu oración a la S. Virgen
sea depositada en el santuario de Fatima (Portugal)

Click aqui, se você deseja que a sua oração à Santa Virgem
tenha que ser depositada no santuário de Fátima (Portugal)

Klickt hier, wenn du wünschst daß dein Gebet am Heiligen Jungfrau
wäre in der Heiligtum von Fatima (Portugal) eingeworfen
+
Click to go back to the Chapel
Clicca per ritornare alla Cappella
Clique pour retourner à la Chapelle
Click para volver a la Capilla
Clique para voltar para a Capela
Klickt, um zur Kapelle zurückzukommen